طرح های آبیاری یزد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در یزد

مناقصات لوله کانال تلگرام