طرح های آبیاری یام

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در یام

مناقصات لوله کانال تلگرام