طرح های آبیاری گچساران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گچساران

مناقصات لوله کانال تلگرام