طرح های آبیاری گنبد کاووس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گنبد کاووس

مناقصات لوله کانال تلگرام