طرح های آبیاری گناوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گناوه

مناقصات لوله کانال تلگرام