طرح های آبیاری گمیشان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گمیشان

مناقصات لوله کانال تلگرام