طرح های آبیاری گلوگاه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گلوگاه

مناقصات لوله کانال تلگرام