طرح های آبیاری گرمی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گرمی

مناقصات لوله کانال تلگرام