طرح های آبیاری گرمه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گرمه

مناقصات لوله کانال تلگرام