طرح های آبیاری گرمسار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گرمسار

مناقصات لوله کانال تلگرام