طرح های آبیاری گتوند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گتوند

مناقصات لوله کانال تلگرام