طرح های آبیاری گالیکش

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در گالیکش

مناقصات لوله کانال تلگرام