طرح های آبیاری کیار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کیار

مناقصات لوله کانال تلگرام