طرح های آبیاری کوهدشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کوهدشت

مناقصات لوله کانال تلگرام