طرح های آبیاری کوثر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کوثر

مناقصات لوله کانال تلگرام