طرح های آبیاری کوتنا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کوتنا

مناقصات لوله کانال تلگرام