طرح های آبیاری کوار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کوار

مناقصات لوله کانال تلگرام