طرح های آبیاری کهنوج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کهنوج

مناقصات لوله کانال تلگرام