طرح های آبیاری کنگاور

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کنگاور

مناقصات لوله کانال تلگرام