طرح های آبیاری کنگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کنگان

مناقصات لوله کانال تلگرام