طرح های آبیاری کنارک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کنارک

مناقصات لوله کانال تلگرام