طرح های آبیاری کلیبر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کلیبر

مناقصات لوله کانال تلگرام