طرح های آبیاری کلاله

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کلاله

مناقصات لوله کانال تلگرام