طرح های آبیاری کلاردشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کلاردشت

مناقصات لوله کانال تلگرام