طرح های آبیاری کلات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کلات

مناقصات لوله کانال تلگرام