طرح های آبیاری کفران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کفران

مناقصات لوله کانال تلگرام