طرح های آبیاری کشکوئیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کشکوئیه

مناقصات لوله کانال تلگرام