طرح های آبیاری کریک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کریک

مناقصات لوله کانال تلگرام