طرح های آبیاری کرمانشاه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کرمانشاه

مناقصات لوله کانال تلگرام