طرح های آبیاری کرمان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کرمان

مناقصات لوله کانال تلگرام