طرح های آبیاری کردکوی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کردکوی

مناقصات لوله کانال تلگرام