طرح های آبیاری کرج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کرج

مناقصات لوله کانال تلگرام