طرح های آبیاری کبودرآهنگ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کبودرآهنگ

مناقصات لوله کانال تلگرام