طرح های آبیاری کامیاران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کامیاران

مناقصات لوله کانال تلگرام