طرح های آبیاری کاشمر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کاشمر

مناقصات لوله کانال تلگرام