طرح های آبیاری کارون

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در کارون

مناقصات لوله کانال تلگرام