طرح های آبیاری چیتاب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چیتاب

مناقصات لوله کانال تلگرام