طرح های آبیاری چرداول

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چرداول

مناقصات لوله کانال تلگرام