طرح های آبیاری چرام

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چرام

مناقصات لوله کانال تلگرام