طرح های آبیاری چایپاره

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چایپاره

مناقصات لوله کانال تلگرام