طرح های آبیاری چاه بهار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چاه بهار

مناقصات لوله کانال تلگرام