طرح های آبیاری چالوس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چالوس

مناقصات لوله کانال تلگرام