طرح های آبیاری چالدران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چالدران

مناقصات لوله کانال تلگرام