طرح های آبیاری چاراویماق

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در چاراویماق

مناقصات لوله کانال تلگرام