طرح های آبیاری پیشوا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پیشوا

مناقصات لوله کانال تلگرام