طرح های آبیاری پیرانشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پیرانشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام