طرح های آبیاری پل پرزین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پل پرزین

مناقصات لوله کانال تلگرام