طرح های آبیاری پلدشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پلدشت

مناقصات لوله کانال تلگرام