طرح های آبیاری پرندک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پرندک

مناقصات لوله کانال تلگرام