طرح های آبیاری پردیس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پردیس

مناقصات لوله کانال تلگرام